Біз туралы

      «ЗАРЕЧНОЕ» шетелдік инвестициясымен Қазақстан-Ресей-Қырғыз бірлескен кәсіпорны» (бұдан әрі - Компания) Компания құзыреті органдардың және қалыптастыру тәртібін, орналасқан жері, атауын, қайта ұйымдастыру шарттары, Компанияның қызметін тоқтату және Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтiн басқа да ережелерін анықтайды.

Компания,  Құрылтайшылардың шешімі негізіндегі  Компанияның қызметі мен құру туралы жасасқан Құрылтайшылық шартына сәйкес құрастырылған (Құрылтайшылар жиналысының 23 тамыз 2001 жылғы Хаттамасы).

Компанияның толық және қысқартылған фирмалық атауы: 
          мемелекттік тілде:

• толық атауы – «ЗАРЕЧНОЕ» шетелдік инвестициялармен «Қазақстан-Ресей-Қырғызстан бірлескен кәсіпорны» акционерлік қоғамы;

• қысқартылған атауы-  «ЗАРЕЧНОЕ» БК» АҚ;

         орыс тілінде:  

   • толық атауы - Акционерное общество «Казахстанско-Российско-Кыргызское совместное предприятие с иностранными инвестициями «ЗАРЕЧНОЕ»;

• қысқартылған атауы - АО «СП «ЗАРЕЧНОЕ»;                                       

        ағылшын тілінде:

• толық атауы - Joint stock company «Kazakh-Russian-Kyrgyz joint venture with foreign investments «ZARECHNOYE»;пе

• қысқартылған атауы – JSC «JV «ZARECHNOYE»;

        қырғыз тілінде:

• толық атауы - «ЗАРЕЧНОЕ» Акционердик кому «турундегу чет элдик
инвестициялоо мен еништеечу Казакстан-Россия-Кыргыз биргелешкен
ишканасы»;                                                                                      

• қысқартылған атауы - «БИ «ЗАРЕЧНОЕ» АК.

Компанияның атқарушы органы орналаскан орны: Қазақстан Республикасы, 160712, Оңтүстік Қазақстан облысы, Отырар ауданы, Темір ауыл округі, Бауыржан Момышұлы к-сі, 51-үй.

Компанияның қызмет мерзімі – шектелмеген.

Компания, өз қызметін Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңнамасы, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі, Қазақстан Республикасының Конституциясын және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актiлерiн (бұдан әрі - Қазақстан Республикасының заңнамасы) жəне осы Жарғысын басшылыққа ала отырып, сондай-ақ Компанияның Акционерлер мен басқа да органдардың жалпы жиналысының шішімімен  Қазақстан Республикасы Заңнамасына сәйкес акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында әрекет ететін заңды тұлға болып табылады.

Компания мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарды жүзеге асыруға, міндеттемелер, талапкер және сотта жауапкер болуға өз атынан, жеке балансы, банктік шоттары бар.

Компанияның қаржы және өндірістік шаруашылық қызметі тәуелсіз негізінде жүзеге асырылады.

Компания     Қазақстан Республикасы заңнамасында және осы Жарғыда орнатылған тәртібінде, заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуына  қуқығы бар.

Компания,  Қазақстан Республикасы заңнама актісінде қарастырылған тәртіпте, Ереже негнізінде  Компанияның тапсырмасы бойынша және оның атынан әрекет ететін және заңды тұлғалар болып табылмайтын, оның орналасқан жерден тыс жерлерде филиалдарды (өкілдігі) орналастыруға құқығы бар.

Компания Қазақстан Республикасы заңнамасы және осы Жарғыға сәйкес өзінің меншігін пайдалану және билiк етуіне, іеленуіне қуқықтылығын жүзеге асырады.

Компания, өзінің шаруашылық қызметінің нәтижесінде алынған мүлігін(табысын қоса алғанда) Компания акцияларының төлем ретінде акционерлердің тарапынан берілген, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтiн басқа да негiздер бойынша сатып алынған мүліктердің меншік іесі болып табылады.

Компания өз акционерлерінің мүлкінен бөлектенген мүлікке иеленіп және олардың мiндеттемелерi бойынша жауапты болмайды. Компания өз мүлкінің шеңберінде, өз міндеттемелері бойынша жауап болып табылады. Мемлекет Компания мiндеттемелерi бойынша жауапты болмайды, Компания мемлекеттің міндеттемелері бойынша жауапты болмайды.

Компания  акционерлері оның міндеттемелері бойынша жауапты болмайды және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, оларға тиесілі акциялардың құны шегінде Компания  қызметіне байланысты шығындар тəуекелін көтереді.